نماد شکبیر

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
7,578 :EPS 11 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.33
خریدار فروشنده
3 1
0 0
online
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
آخرین قیمت 81,680
قیمت پایانی 83,344
قیمت میانگین 81,680
81,680
83,346
85,846
81,680
83,344
81,680 (%)
81,680 (%)
1400-02-18 1400-02-15
بیشتر