نماد شلعابح

ورود پول حقیقی: 0.51 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
1 0
0 1
online
ح . لعابیران‌ (شلعابح)
آخرین قیمت 9,800
قیمت پایانی 9,800
قیمت میانگین 9,800
8,820
9,380
10,500
9,800
9,800
9,800 (%)
9,800 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12 1400-02-08 1400-02-07
بیشتر