نماد شصفها

ورود پول حقیقی: 2.01 میلیارد تومان
4,323 :EPS 29.02 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.82
خریدار فروشنده
108 63
1 1
online
پتروشیمی‌ اصفهان‌ (شصفها)
آخرین قیمت 125,845
قیمت پایانی 125,438
قیمت میانگین 125,438
120,911
123,378
125,845
125,845
125,438
125,845 (%)
120,911 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر