نماد شستان

خروج پول حقیقی: 1.51 میلیون تومان
4 :EPS 963.75 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.24
خریدار فروشنده
4 1
1 0
online
پتروشیمی گلستان (شستان)
آخرین قیمت 3,781
قیمت پایانی 3,855
قیمت میانگین 3,781
3,781
3,858
3,935
3,781
3,855
3,781 (%)
3,781 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12 1400-02-08
بیشتر