نماد شساخت

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
327 :EPS 123.16 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.09
خریدار فروشنده
33 36
0 0
online
مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت)
آخرین قیمت 41,100
قیمت پایانی 40,274
قیمت میانگین 40,837
39,447
40,252
41,459
41,100
40,274
41,400 (%)
40,010 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12
بیشتر