نماد شزنگ

666 :EPS 352.13 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.01
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
تجهیزنیروی‌زنگان‌ (شزنگ)
آخرین قیمت 229,831
قیمت پایانی 234,520
قیمت میانگین 234,128
229,830
234,520
241,555
229,831
234,520
0 (%)
0 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12 1400-02-08
بیشتر