نماد شرنگی

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
12,641 :EPS 18.28 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 34.00
خریدار فروشنده
1 34
0 0
online
شیمیایی رنگین (شرنگی)
آخرین قیمت 237,076
قیمت پایانی 231,131
قیمت میانگین 237,076
225,568
230,171
237,076
237,076
231,131
237,076 (%)
237,076 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر