نماد شجم

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
928 :EPS 11.05 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.33
خریدار فروشنده
3 1
0 0
online
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
آخرین قیمت 10,055
قیمت پایانی 10,258
قیمت میانگین 10,055
10,055
10,260
10,567
10,055
10,258
10,055 (%)
10,055 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12 1400-02-08 1400-02-07 1400-02-06
بیشتر