نماد شجم

خروج پول حقیقی: 184.48 میلیون تومان
439 :EPS 23.75 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.04
خریدار فروشنده
13 1
1 0
online
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
آخرین قیمت 10,249
قیمت پایانی 10,425
قیمت میانگین 10,249
10,249
10,458
10,771
10,249
10,425
10,249 (%)
10,249 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر