نماد شجم

928 :EPS 11.05 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.91
خریدار فروشنده
3 1
0 0
online
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
آخرین قیمت 10,055
قیمت پایانی 10,258
قیمت میانگین 10,453
10,053
10,258
10,565
10,055
10,258
0 (%)
0 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12
بیشتر