نماد شتولی

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
-3,482 :EPS -9.98 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.58
خریدار فروشنده
12 7
0 0
online
تولی‌پرس‌ (شتولی)
آخرین قیمت 34,185
قیمت پایانی 34,765
قیمت میانگین 34,185
34,185
34,882
35,579
34,185
34,765
34,185 (%)
34,185 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16
بیشتر