نماد شتهران

2,186 :EPS 3.53 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
داروسازی تهران شیمی (شتهران)
آخرین قیمت 7,861
قیمت پایانی 7,707
7,553
7,707
7,861
7,861
7,707
0 (%)
0 (%)
1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-14 1400-01-11 1400-01-10 1400-01-08 1400-01-07 1399-12-27
بیشتر