نماد سپر

ورود پول حقیقی: 1.97 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 5.29
خریدار فروشنده
24 23
1 2
online
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر)
آخرین قیمت 11,740
قیمت پایانی 11,740
قیمت میانگین 11,740
11,269
11,738
12,911
11,740
11,740
11,743 (%)
11,740 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22
بیشتر