نماد سپرمی

online
پرمیت‌ (سپرمی)
آخرین قیمت 9,010
قیمت پایانی 8,922
قیمت میانگین 8,689
8,832
8,921
9,010
9,010
8,922
9,010 (%)
9,010 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-14 1400-01-11
بیشتر