نماد سرچشمه

ورود پول حقیقی: 1.70 میلیون تومان
760 :EPS 7.82 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.72
خریدار فروشنده
291 210
0 1
online
سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه)
آخرین قیمت 5,820
قیمت پایانی 5,946
قیمت میانگین 5,852
5,808
5,987
6,346
5,820
5,946
6,088 (%)
5,808 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12
بیشتر