نماد سجام

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
87 :EPS 49.03 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام)
آخرین قیمت 4,181
قیمت پایانی 4,266
قیمت میانگین 4,181
4,181
4,266
4,393
4,181
4,266
4,181 (%)
4,181 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12
بیشتر