نماد سباقر

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
489 :EPS 34.59 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.29
خریدار فروشنده
206 266
1 1
online
سیمان باقران (سباقر)
آخرین قیمت 17,000
قیمت پایانی 16,914
قیمت میانگین 16,914
16,608
16,946
17,454
17,000
16,914
17,450 (%)
16,612 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر