نماد ساروج

خروج پول حقیقی: 77.75 میلیون تومان
2,000 :EPS 9.72 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.83
خریدار فروشنده
66 65
1 0
online
بین المللی ساروج بوشهر (ساروج)
آخرین قیمت 19,208
قیمت پایانی 19,438
قیمت میانگین 19,438
19,050
19,438
20,021
19,208
19,438
19,984 (%)
19,144 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر