نماد ساذری

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
33 :EPS 177.24 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
آذریت‌ (ساذری)
آخرین قیمت 6,136
قیمت پایانی 5,849
قیمت میانگین 6,136
5,611
5,844
6,136
6,136
5,849
6,136 (%)
6,136 (%)
1400-01-24 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-15 1400-01-14
بیشتر