نماد زگلدشتح

قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 2.18
خریدار فروشنده
99 102
1 0
online
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشتح)
آخرین قیمت 6,215
قیمت پایانی 6,231
قیمت میانگین 6,865
6,045
6,231
6,604
6,215
6,231
0 (%)
0 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر