نماد زنجان

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.50
خریدار فروشنده
2 1
0 0
online
صنایع کشاورزی وکود زنجان (زنجان)
آخرین قیمت 9,178
قیمت پایانی 9,365
قیمت میانگین 9,178
9,178
9,365
9,645
9,178
9,365
9,178 (%)
9,178 (%)
1400-01-24 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16
بیشتر