نماد زفکاح

خروج پول حقیقی: 2.50 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.21
خریدار فروشنده
293 571
2 0
online
ح . کشت و دامداری فکا (زفکاح)
آخرین قیمت 7,600
قیمت پایانی 7,710
قیمت میانگین 7,709
7,421
7,572
8,026
7,600
7,710
7,950 (%)
7,500 (%)
1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16
بیشتر