نماد دکپسولح

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 6.74
خریدار فروشنده
180 1,214
0 0
online
ح .تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسولح)
آخرین قیمت 24,116
قیمت پایانی 23,174
قیمت میانگین 23,174
22,296
22,751
24,116
24,116
23,174
24,116 (%)
22,296 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17
بیشتر