نماد دمعیار

ورود پول حقیقی: 17.49 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 4.30
خریدار فروشنده
3 2
1 1
online
صندوق س. توازن معیار-د (دمعیار)
آخرین قیمت 10,100
قیمت پایانی 10,100
قیمت میانگین 10,099
9,690
10,093
11,102
10,100
10,100
10,100 (%)
10,095 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر