نماد دماوند

خروج پول حقیقی: 3.54 میلیارد تومان
545 :EPS 52.01 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.76
خریدار فروشنده
331 546
3 1
online
تولید نیروی برق دماوند (دماوند)
آخرین قیمت 27,600
قیمت پایانی 28,347
قیمت میانگین 28,347
26,603
28,003
29,403
27,600
28,347
28,900 (%)
27,110 (%)
1400-03-30 1400-03-29 1400-03-26 1400-03-25
07:10
07:10
07:10
1400-03-24
18:53
بیشتر