نماد دماوند

خروج پول حقیقی: 673.82 میلیون تومان
351 :EPS 83.5 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.02
خریدار فروشنده
455 536
4 2
online
تولید نیروی برق دماوند (دماوند)
آخرین قیمت 29,800
قیمت پایانی 29,308
قیمت میانگین 29,408
28,148
29,018
30,759
29,800
29,308
29,960 (%)
29,018 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر