نماد دقاضیح

ورود پول حقیقی: 814.94 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.71
خریدار فروشنده
35 0
1 1
online
ح . داروسازی شهید قاضی (دقاضیح)
آخرین قیمت 26,447
قیمت پایانی 26,447
قیمت میانگین 26,447
26,447
27,548
29,200
26,447
26,447
27,200 (%)
26,447 (%)
1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12
بیشتر