نماد دشیری

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
13,791 :EPS 17.38 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.21
خریدار فروشنده
14 3
0 0
online
شیرین دارو (دشیری)
آخرین قیمت 230,968
قیمت پایانی 239,730
قیمت میانگین 230,968
230,968
240,591
252,620
230,968
239,730
230,968 (%)
230,968 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر