نماد دسبحانح

خروج پول حقیقی: 247.52 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 3.42
خریدار فروشنده
43 254
1 1
online
ح. سبحان دارو (دسبحانح)
آخرین قیمت 12,200
قیمت پایانی 12,240
قیمت میانگین 12,241
12,190
12,960
14,510
12,200
12,240
12,430 (%)
12,190 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر