نماد داریک

خروج پول حقیقی: 9.19 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.61
خریدار فروشنده
4 4
1 1
online
صندوق س.اعتماد داریک-د (داریک)
آخرین قیمت 10,522
قیمت پایانی 10,523
قیمت میانگین 10,522
10,101
10,521
11,573
10,522
10,523
10,524 (%)
10,522 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر