نماد داروح

ورود پول حقیقی: 7.39 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.18
خریدار فروشنده
3 0
0 1
online
ح . کارخانجات‌داروپخش (داروح)
آخرین قیمت 19,900
قیمت پایانی 19,970
قیمت میانگین 19,970
17,390
18,490
20,700
19,900
19,970
20,100 (%)
19,900 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر