نماد داراب

11 :EPS 222.82 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.23
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
پتروشیمی داراب (داراب)
آخرین قیمت 2,353
قیمت پایانی 2,451
قیمت میانگین 2,419
2,402
2,451
2,524
2,353
2,451
0 (%)
0 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12 1400-02-08
بیشتر