نماد خکرمان

ورود پول حقیقی: 1.58 میلیارد تومان
62 :EPS 64.55 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.46
خریدار فروشنده
533 645
2 6
online
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
آخرین قیمت 4,040
قیمت پایانی 4,002
قیمت میانگین 4,002
3,845
3,923
4,040
4,040
4,002
4,040 (%)
3,920 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر