نماد خودکفا

خروج پول حقیقی: 3.50 میلیارد تومان
1,059 :EPS 21.58 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.96
خریدار فروشنده
662 842
3 1
online
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)
آخرین قیمت 23,003
قیمت پایانی 22,856
قیمت میانگین 22,856
22,119
22,570
23,247
23,003
22,856
23,180 (%)
22,600 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر