نماد خعمرا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
-351 :EPS -64.51 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 4.00
خریدار فروشنده
1 4
0 0
online
توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)
آخرین قیمت 23,316
قیمت پایانی 22,643
قیمت میانگین 23,316
22,185
22,637
23,316
23,316
22,643
23,316 (%)
23,316 (%)
1400-01-24 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-15 1400-01-14 1400-01-11
بیشتر