نماد خاتم

خروج پول حقیقی: 2.06 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.31
خریدار فروشنده
44 50
2 1
online
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت (خاتم)
آخرین قیمت 10,946
قیمت پایانی 10,943
قیمت میانگین 10,943
10,502
10,939
12,032
10,946
10,943
10,948 (%)
10,939 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر