نماد ثنور

ورود پول حقیقی: 1.02 میلیارد تومان
231 :EPS 42.43 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.10
خریدار فروشنده
233 196
0 1
online
سرمایه گذاری کوه نور (ثنور)
آخرین قیمت 9,792
قیمت پایانی 9,802
قیمت میانگین 9,802
9,792
10,200
10,710
9,792
9,802
10,000 (%)
9,792 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر