نماد ثقزوی

-116 :EPS -274.59 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.15
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوی)
آخرین قیمت 31,216
قیمت پایانی 31,853
قیمت میانگین 31,124
31,216
31,853
32,808
31,216
31,853
0 (%)
0 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-18 1400-01-15 1400-01-14
بیشتر