نماد ثروت

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.50
خریدار فروشنده
2 1
0 0
online
ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 35%تادیه (ثروت)
آخرین قیمت 297,272
قیمت پایانی 297,272
قیمت میانگین 297,272
297,272
309,658
340,623
297,272
297,272
297,272 (%)
297,272 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16
بیشتر