نماد ثجوان

27 :EPS 411.15 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.17
خریدار فروشنده
2 1
0 0
online
تامین مسکن جوانان (ثجوان)
آخرین قیمت 10,882
قیمت پایانی 11,101
قیمت میانگین 12,362
10,879
11,101
11,434
10,882
11,101
0 (%)
0 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12 1400-02-08
بیشتر