نماد تپولا

1,294 :EPS 27.17 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
2 1
0 0
online
مهندسی مرآت پولاد (تپولا)
آخرین قیمت 33,752
قیمت پایانی 35,156
قیمت میانگین 39,060
33,750
35,156
36,913
33,752
35,156
0 (%)
0 (%)
1400-01-18 1400-01-14 1400-01-11 1400-01-10 1400-01-08 1400-01-07
بیشتر