نماد تملی805

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
2 2
0 0
online
تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98 (تملی805)
آخرین قیمت 627,507
قیمت پایانی 643,194
قیمت میانگین 643,194
596,132
627,507
658,882
627,507
643,194
658,882 (%)
627,507 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر