نماد تملی708

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.67
خریدار فروشنده
3 2
0 0
online
تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان97 (تملی708)
آخرین قیمت 726,978
قیمت پایانی 726,978
قیمت میانگین 726,978
657,742
692,360
726,978
726,978
726,978
726,978 (%)
726,978 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر