نماد تملی612

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96 (تملی612)
آخرین قیمت 572,309
قیمت پایانی 572,309
قیمت میانگین 572,309
517,805
545,057
572,309
572,309
572,309
572,309 (%)
572,309 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر