نماد تملت

خروج پول حقیقی: 480.40 میلیون تومان
478 :EPS 10.33 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.03
خریدار فروشنده
11 4
1 0
online
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
آخرین قیمت 4,804
قیمت پایانی 4,936
قیمت میانگین 4,804
4,804
4,952
5,249
4,804
4,936
4,804 (%)
4,804 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12
بیشتر