نماد تمحرکه

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
388 :EPS 60.37 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 13.30
خریدار فروشنده
10 133
0 0
online
ماشین سازی نیرو محرکه (تمحرکه)
آخرین قیمت 23,678
قیمت پایانی 23,424
قیمت میانگین 23,678
22,530
22,989
23,678
23,678
23,424
23,678 (%)
23,678 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر