نماد تصمیم

خروج پول حقیقی: 918.90 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.75
خریدار فروشنده
38 67
1 1
online
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
آخرین قیمت 16,283
قیمت پایانی 16,301
قیمت میانگین 16,301
15,632
16,283
17,911
16,283
16,301
16,316 (%)
16,283 (%)
1400-02-18 1400-02-15
بیشتر