نماد تسه9912

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 4.17
خریدار فروشنده
6 25
0 0
online
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند99 (تسه9912)
آخرین قیمت 550,001
قیمت پایانی 551,123
قیمت میانگین 551,123
525,166
552,806
580,446
550,001
551,123
559,500 (%)
542,222 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12 1400-02-08 1400-02-07 1400-02-06
بیشتر