نماد تسه9912

ورود پول حقیقی: 182.56 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 6.69
خریدار فروشنده
60 242
0 1
online
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند99 (تسه9912)
آخرین قیمت 555,000
قیمت پایانی 557,082
قیمت میانگین 557,082
525,166
552,806
580,446
555,000
557,082
560,000 (%)
542,222 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12
بیشتر