نماد تسه9912

ورود پول حقیقی: 49.28 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 4.55
خریدار فروشنده
195 851
0 6
online
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند99 (تسه9912)
آخرین قیمت 493,778
قیمت پایانی 511,222
قیمت میانگین 511,221
491,186
517,037
542,888
493,778
511,222
539,000 (%)
491,186 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22
بیشتر