نماد تسه9911

ورود پول حقیقی: 608.86 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 7.22
خریدار فروشنده
129 222
0 2
online
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن99 (تسه9911)
آخرین قیمت 488,148
قیمت پایانی 508,275
قیمت میانگین 508,275
488,148
513,840
539,532
488,148
508,275
539,532 (%)
488,148 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17
بیشتر