نماد تسه9907

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 4.33
خریدار فروشنده
36 156
0 0
online
امتیاز تسهیلات مسکن مهر99 (تسه9907)
آخرین قیمت 520,000
قیمت پایانی 543,777
قیمت میانگین 543,777
510,046
536,890
563,734
520,000
543,777
552,999 (%)
514,555 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر